دسترسی به کلینیک از طریق متروبرای دسترسی از طریق مترو، بایستی خود را به ایستگاه بیمه واقع در خط چهار مترو برسانید

سپس از یکی از سه مسیر مشخص شده در نقشه زیر می توانید به کلینیک مراجعه فرمایید