دستورالعمل پس از عصب كشی

اصطلاح عصب كِشی يا عصب كُشی، اصطلاحی غلط بوده ولفظ درمان ريشه يا درمان كانال ريشه ( RCT = Root Canal Therapy ) اصطلاح جديد ميباشد. 1- درمان ريشه دندان، به جهت درد يا عفونت از داخل دندان بوده وهدف ما نگهداری دندان شما به جای دندان مصنوعی است. 2- تعداد كانلهای موجود درريشه های هردندان با دندان ديگرفرق ميكند؛ بطوری كه دندانهای جلو معمولاْ يك يا دوكانال ودندانهای عقب، 3يا4 كانال دارند. 3- معمولاً بعد ازمعالجه ريشه دندان، درد وجود دارد و علت اين درد، ايجاد زخم والتهاب در اطراف ريشه دندان دراستخوان بعد از قطع نمودن و خارج كردن عروق واعصاب ازكانال ريشه است ومانندهرجای ديگری از بدن كه اگرعضوی قطع ومجروح شود، محل آن، تا مدتی‌ دردناك و ملتهب خواهد بود. بنابراين وجود دردهای بعد از درمان موجب نگرانی شما نشود. حالت درد براساس شدت التهاب،عفونت قبلی كانالها، تعداد كانالها و... درافراد مختلف فرق ميكند. 4- برای چند روز پس ازدرمان (ميانگين 10روز ) دندان درمان شده امكان دارد دردهای كم يا زيادی داشته باشد. بطوريكه اين دردها درروزهای اوليه (2تا3 روز اول) بيشتربوده وبه صورت دردهای خودبخود و ضرباندار وحساسيت دندانی‌ به لمس و فشار،خود را نشان ميدهند وپس ازاين مدت، دردهای خودبخود به تدريج كمتر شده وفقط به هنگام ضربه (غذاخوردن يا برخورد دندان به دندان فك مقابل ) درد ميگيرند ودرنهايت دردها كاملاً ازبين می رود. در مواردی، به علت وجود التهاب شديد ويا عفونتهای قبل از درمان،اين دردها ميتوانند حادتر و شديدتربوده وگاه همراه با تورم باشد كه جای هيچ نگرانی نداشته، و واكنش طبيعی بدن به تحريك ودرمان انجام شده ميباشد كه باكمك داروها وگذشت زمان،اين حالت حاد از ميان ميرود. بنابراين لازم است داروهای تجويز شده رامطابق دستورالعمل مصرف نمائيد. 5- دندانی كه نياز به درمان ريشه دارد، اغلب شديداً خراب وديواره های ضعيف وشكننده ای دارد، بدين لحاظ لازم است پس ازاتمام درمان ريشه، هرچه زودترجهت ترميم ويا روكش كردن دندان اقدام نمائيد.همچنين عمر پانسمان (ترميم موقت) حدود 4-2 هفته است لذا كوتاهی در روكش كردن موجب شكستگی ديواره دندان می شود.