نكات مهم بعد از جراحی و كشيدن دندان

- بعد جراحی وكشيدن دندان، روی زخم را قشرخاكستری رنگ می پوشاند ودهان تا چند روز بدمزه و اندكی بوی نامطبوع دارد كه اين حالت طبيعی بوده و نشانه عفونت نمی باشد. تنها راه برطرف كردن آن، شستسوی مرتب دهان از روز بعد از جراحی ميباشد. 2-كبودی پوست صورت و محدوديت در باز كردن دهان بعد از جراحی ، كاملا طبيعی است و در صورت ايجاد، در عرض 3-2 هفته برطرف خواهد شد. 3- گاهی 3-2 روز بعد كشيدن دندان (بخصوص دندان عقل فك پائين ) نوعی درد شديد و بسيار آزاردهنده ای بروز می نمايد كه معمولا همراه تب و بوی نامطبوع دهان است. به اين وضعيت كه در اندك بيماران ايجاد می شود ، حفره خشك گويند وعواملی مثل پائين بودن بهداشت ويا استفاده ازدخانيات، مستعدكننده اين حالت است. در اين صورت اگر درد با مصرف يك يا 2 مسكن برطرف نشد، حتماً به دندانپزشك خود مراجعه نمائيد.