فیشور سیلانت

فیشور سیلانت
حتی در صورت مسواک زدن و نخ دندان کشیدن صحیح، کودک شما ممکن است در معرض پوسیدگی باشد. خبر خوب اینکه سیلانت های دندانی می تواند از بروز پوسیدگی جلوگیری کند. قرار دادن فیشور سیلانت کار ساده ای است و کار کمی نیاز دارد. در یک جلسه می توان این کار را انجام داد. دندانپزشک یا بهداشتکار دندان شما مقدار کمی از سیلانت مایع را روی سطح جونده دندانها قرار می دهد. سپس اشعه مخصوصی ممکن است داده شود تا سیلانت محکم شده و به دندان بچسبد. سیلانت ها همچون سدی عمل کرده و مانع پوسیدگی دندان می شوند. آنها شیارها و گودی های سطح دندان را که به سختی تمیز می شوند می پوشانند. به طور شایع در این نواحی حفره های پوسیدگی شکل می گیرد. مطمئن باشید که چکاپ های دوره ای دندانپزشکی را انجام می دهید و از دندانپزشک خود بپرسید که آیا سیلانت برای کودک شما مفید است تا اطمینان حاصل کنید که کودک شما لبخندی سالم تا پایان عمر خواهد داشت.